RODO - PSDS Stąporków

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Stąporkowie
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie
Przejdź do treści
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie przy ul. Stanisława Staszica 5, 26-220 Stąporków. Może się Pani/Pan z nami kontaktować pod numerem telefonu 41 372 90 50 lub adresem e-mail: biuro@psdsstaporkow.pl;

2) Może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu 41 372 90 50 wew. 27 lub adresem e-mail: iod@psdsstaporkow.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa na podstawie:
– Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
– Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
– Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze,
– Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze
– Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze
– Innych przepisów prawa, które regulują działanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i informatyczne pozyskanych danych.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;

5) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu łącznie z okresem archiwizacji określonym w instrukcji kancelaryjnej Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji celu;

9) Administrator danych może pozyskiwać dane od innych podmiotów obowiązanych do udzielenia informacji na wniosek tut. organu.
Wróć do spisu treści